Onze visie

Wat voor een school willen we zijn?


Rkbs De Regenboog wil een open, moderne, rooms-katholieke basisschool zijn, waar de kinderen met plezier naar toegaan en waar wij in samenspraak met de ouders proberen de kinderen zoveel mogelijk te leren.

Onze visie is als volgt samen te vatten

Op Rkbs De Regenboog willen we elk kind naar zijn eigen mogelijkheden en talenten maximaal in ontwikkeling brengen. Hiertoe zullen we voor elk kind een aanpak moeten ontwerpen die rekening houdt met de context van dat kind. Op onze school vinden we dat een ieder herstelrecht heeft. Dit betekent dat een tweede en een derde kans bij ons hoort. We vinden ook dat een ieder de plicht heeft gemaakte schade te herstellen. Bij dat herstellen hoort dan weer de context meegenomen te worden van degene die de schade heeft aangericht en de aard van de schade. Op onze school willen we leren met elkaar en van elkaar. We nemen elkaar daarom serieus en zijn bereid elkaar te helpen vanuit de behoefte van de ander.

De volledige visie van de school

Onze visie is gebouwd op drie citaten (van drie verschillende bronnen), die ons geïnspireerd hebben en ons handelen richting hebben gegeven.

Artikel 1 grondwet van de opvoeding (Diekstra 2003):

“Kinderen hebben, teneinde gelijke kansen te krijgen zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien, recht op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs”

In de notitie “De grondslag verdiept” (juni 2002) van het College van Bestuur van Stichting Lucasonderwijs staat de waarde van genade nader omschreven:

“Mensen leren met vallen en opstaan. Wanneer de school een gemeenschap van lerenden is moet het mogelijk zijn te vallen en weer op te staan. Fouten mogen en kunnen een belangrijke rol spelen in het leerproces. Een milde omgang daarmee is dus op zijn plaats. Die  hoeft overigens duidelijkheid in spelregels en verwachtingen niet in de weg te staan: de gemeenschap mag duidelijk maken wat zij van haar deelnemers verwacht. Maar het bieden van kansen op correctie en verbetering en het daarbij tonen van vergevingsgezindheid en barmhartigheid zullen kenmerken zijn van het klimaat in een school van de SCO Lucas. Dit klimaat willen wij benoemen met een verwijzing naar het Bijbelse begrip ‘genade’, dat niet alleen vergeving inhoudt, maar ook onvoorwaardelijke aanvaarding van de ander, eerherstel en vrede.”

Naar een Citaat van Paolo Freire:

“Daar waar men elkaar ontmoet zijn geen totaal onwetenden
Daar zijn ook geen volmaakte wijzen
Daar zijn slechts mensen die samen proberen
Om meer te leren dan zij al weten”.

Rkbs De Regenboog wil bovenstaande citaten terug zien in haar dagelijks handelen, in de omgang met kinderen, ouders en collegae, in de organisatie en uitvoering van het onderwijs, in de leerlingzorg, in de manier waarop wij op school tot beleid komen, keuzes maken, kortom: in de wijze waarop wij onze school in de breedste zin vorm willen en kunnen geven.

Rkbs De Regenboog wil een open school zijn. Met “open” bedoelen wij dat de school deel uitmaakt van de wereld om haar heen. De school is geen op zichzelf staand instituut, maar een onderdeel van die wereld. Wij willen dan ook nadrukkelijk dat die wereld terug te vinden moet zijn in de school. Er moet aandacht zijn voor de actualiteit, voor andere culturen, voor de kleine alledaagse dingen dicht bij huis, als ook het grote wereldnieuws.

Als wij deel uitmaken van de wereld om ons heen, dan maken wij nadrukkelijk deel uit van de wijk waarin wij staan: Laakkwartier en dan het deel wat Laak-Centraal wordt genoemd. Ook die wijk moet dus terug te vinden zijn in onze school. Wij zullen waar we kunnen participeren, meedenken en meehelpen met initiatieven van organisaties binnen de wijk, waar het activiteiten betreffen die onze leerlingen of hun ouders ten goede komen. Waar nodig en gewenst zullen wij niet aarzelen het initiatief te nemen voor het ontplooien van wijkgerichte activiteiten.

Met “open” bedoelen wij ook, dat wij openstaan voor een ieder die de uitgangspunten en doelstellingen, zoals die o.a. in dit schoolplan staan beschreven, kan en wil onderschrijven.

Boven alles willen wij een school zijn waar een kind met plezier naar toe gaat, zich veilig voelt en waar hij/zij zich gewaardeerd voelt door medeleerlingen en volwassenen.

Op onze school is geen plaats voor discriminatie en pesten. Dat proberen wij te voorkomen door vanuit onze levensovertuiging kinderen te leren hoe wij als mensen met elkaar omgaan. Het is belangrijk dat wij als volwassenen daarin ook het goede voorbeeld geven. De aandacht voor de sociale ontwikkeling van de leerlingen van onze school dient ingebed te zijn in het dagelijks handelen en onderdeel te zijn van het pedagogisch klimaat. In het kader van onze opvoedkundige opdracht om onze leerlingen te helpen sociale mensen te worden die zich op een positieve wijze staande kunnen houden binnen een groep omarmen wij een klassikaal leerstof jaarklassen systeem. Wij vinden dat naast de duidelijkheid die dit systeem voor kinderen, ouders en leerkrachten meebrengt, we ook in staat gesteld worden om de sociale vaardigheden die kinderen moeten leren, zo op een natuurlijke wijze bijgebracht kunnen worden.

Artikel 1 van de Grondwet van de opvoeding verwijst naar de erkende ongelijkheid. Wij erkennen op Rkbs De regenboog de eigenheid van elk kind. We onderschrijven het gegeven dat elk kind uniek is en een eigen ontwikkeling doormaakt die niet gelijk is aan de ontwikkeling van een ander. Wij vinden dat wij in de organisatie van ons onderwijs aan die eigenheid, en eigen ontwikkelingstempo maximaal tegemoet moeten komen.

Dat begint bij het vaststellen van die eigenheid van dat kind en het schetsen van de te verwachten ontwikkelingsrichting. Een kind dat een laag gemiddelde aanleg heeft zal zich ongetwijfeld anders ontwikkelen dan een kind met een hoge aanleg. Een kind dat in een pedagogisch rijke omgeving wordt groot gebracht zal zich ongetwijfeld ook anders ontwikkelen dan een kind dat groot wordt in een pedagogisch arme en soms vijandige omgeving.

Wij denken dat het goed is om die individuele verwachting vast te leggen en op basis van die verwachting ook doelen te stellen die we willen behalen met dit kind. Een goed en gedegen leerlingvolgsysteem zal ons vervolgens moeten vertellen of het kind zich ook ontwikkelt volgens de geformuleerde verwachting en/of wij die verwachting en doelen moeten bijstellen. Wij zullen dit in een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren moeten realiseren.

Rkbs De Regenboog wil zich in het licht van het vorenstaande presenteren als een school voor doelgericht onderwijs. Doelgericht wil zeggen dat wij ons op alle te onderscheiden niveaus (het niveau van het individuele kind, de groep, het cluster, de school) doelen stellen waar wij naar toe willen werken. Dat elk kind anders is en dus gebaat kan zijn bij een andere leerstrategie of benadering is evident. Wij zien dit als de weg waarlangs wij moeten werken om een doel te bereiken.

Elk kind beschikt over talenten. Het is onze taak om te zorgen dat elk kind zijn eigen talenten gaat ontdekken en deze vervolgens gaat ontwikkelen. Wij zien talentontwikkeling als een belangrijk onderdeel van onze taak en missie. De aandacht voor die talentontwikkeling is terug te vinden in wat wij de Brede Ontwikkelings School zijn gaan noemen. Op Rkbs De Regenboog krijgen de leerlingen elke dag een BOS-vak (muv de woensdag): Muziek, theater/ dans, beeldende kunst of techniek.

Contact

Linnaeusstraat 12
2522 GR Den Haag

Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp